სესიის დეტალური გვერდი

სესიის მომხსენებელი

მარიამ ზაქარიაშვილი

სესიის თანამომხსენებელი

თემატური მიმართულება

სწავლა-სწავლება ციფრულ ეპოქაში

საგანი (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ისტ ,

სესიის თემა (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ელექტრონული ინსტრუმენტები/რესურსები , ინოვაციური სასწავლო გარემო , წიგნიერება ციფრულ ერაში , მულტიმედია რესურსები ,

სამიზნე აუდიტორია (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლები , საბაზო საფეხურის მასწავლებლები , საშუალო საფეხურის მასწავლებლები , უნივერსიტეტის წარმომადგენლები ,

სესიის ფორმატი

პრეზენტაცია

სწავლების საფეხური

დაწყებითი , საშუალო , საბაზო ,

სესიის სათაური

ინტერაქტიური ელექტრონული სწავლების პედაგოგიური და ტექნოლოგიური ასპექტები

სესიის მოკლე აღწერა

ნაშრომი წარმოადგენს Adobe Captivate ვირტუალურ გარემოში ინტერაქტიურ მეთოდებზე დაფუძნებული ელექტრონული სასწავლო მასალის აგებისა და დანერგვის მეთოდოლოგიას „ელექტრონული პრეზენტაციის“ მაგალითზე სასწავლო-პროექტის ფარგლებში „ჩემი სამშობლო საქართველოა“.

სესიის განსაკუთრებული გარემოებები

საკვანძო სიტყვები

Adobe Captivate,ინტერაქტიული-ვირტუალური გარემო,პროექტი

ვებ-გვერდის მისამართი

ისტ სტანდარტი

სხვა საგნის სტანდარტი

როგორ პასუხობს სესია კონკრეტული სტანდარტის შესრულებას

გთხოვთ მონიშნეთ გრაფა, იმ შემთხვევაში თუ სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ფასიანი პროდუქცია/სერვისი

არა

ისტ უნარების დონე

ყველა

წინარე ცოდნა

სესიის ხანგრძლივობა

ერთი საათი

სესიის გარემო

Windows ოპერაციული სისტემა

გსურთ გადავიღოთ სესია?

არა

ვირტუალური პრეზენტაცია

კი

ტექნიკური მოწყობილობა

სესიის შინაარსი

მიზანი და ამოცანები

ინტერაქტიური ელექტრონული სასწავლო მასალები - ეს ის პროდუქტებია, რომელთა შემუშავებასა და დანერგვაზე დღეისათვის ნებისმიერი წარმატებული საგანმანათლებლო დაწესებულება ზრუნავს. სესიის მთავარი მიზანი, სწორედ აუდიტორიისათვის ინტერაქტიური ელექტრონული რესურსის აგების ტექნოლოგიისა და სასწავლო პროცესში მისი დანერგვის მეთოდოლოგიის გაცნობაა. სესიის ამოცანებია: გააცნოს აუდიტორიას Adobe Captivate ინტერაქტიური გარემოს ძირითადი სამუშაო პრინციპები; აღნიშნულ გარემოში ინტერაქტიური სასწავლო მოდელის „ელექტრონული პრეზენტაცია“ აგების ტექნოლოგია; აგებული მოდელის დანერგვის მეთოდოლოგია სასწავლო პროცესში ვირტუალური სწავლების ინტერაქტიურ გარემოში - „ჩემი ვირტუალური კლასი“; უჩვენოს აუდიტორიას მოსწავლეთა მიერ მიღებული ცოდნის აპრობაცია კვლევითი სახის ინტეგრირებულ სასწავლო პროექტის ფარგლებში „ჩემი სამშობლო საქართველოა“.

სესიის მონახაზი

სესია აუდიტორიას რამდენიმე ნაწილად წარუდგენს ნაშრომს. მსმენელები დასაწყისში გაეცნობიან ინტერაქტიური-ელექტრონული სწავლების აქტუალობას (5 წთ.), გაეცნობიან ინტერაქტიური-ელექტრონული პრაქტიკული მოდელის აგების წინმსწრებ პირობებს, Adobe Captivate გარემოში ინტერაქტიური ელექტრონული რესურსის აგების ტექნოლოგიას, მოისმენენ თუ რა პრინციპებსა და მეთოდოლოგიას ემყარება სასწავლო მოდელი „ელექტრონული პრეზენტაცია“(15 წუთი); პრეზენტაციის სახით მსმენელებს წარედგინებათ მოდელის სწავლების მეთოდოლოგია ტრადიციულ და ვირტუალური სწავლების ინტერაქტიურ გარემოში - „ჩემი ვირტუალური კლასი“(10 წთ.); ნაჩვენები იქნება მოსწავლეთა მიერ განხორციელებული კვლევითი სახის ინტეგრირებული სასწავლო მულტიმედიური პროექტი „ჩემი სამშობლო საქართველოა“, რაც ითვალისწინებს მიღებული ცოდნის პრაქტიკულ გამოყენებას (10 წთ); სესიის დასასრულს მოხდება სასწავლო პროცესში ინოვაციური პედაგოგიური ტექნოლოგიის გამოყენების აუცილებლობის დასაბუთება ტრადიციულ მეთოდებთან ინტეგრაციის გზით (5 წთ).

გამოყენებული ლიტერატურა

1. ONPOINT DIGITAL. Adobe Captivate 8.Content Planning Guide, Summer 2014 2. Березовский В.С. Стеценко И.В. Создание электронных учебных ресурсов и онлайновое обучение. Киев. Издательская группа BHV, 2013 3. მაჭარაშვილი ნანა. ეფექტური სწავლების ტექნოლოგი

მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში

ინტერაქტიური სასწავლო-ელექტრონული მოდელი აგებულია ჩემ მიერ და იყენებენ ჩემი სკოლის მოსწავლეები და მასწავლებლები, როგორც დამხმარე პრაქტიკულ, საცნობარო თვითმასწავლებელს ელექტრონული პრეზენტაციების აგების პროცესში. ელექტრონული ვიდეო-აუდიო სასწავლო მოდელი შექმნილი მაქვს მონაცემთა ბაზებთან მუშაობის შესწავლისათვისაც. ჩემი პედაგოგიური მუშაობის ერთ-ერთი საინტერესო მიმართულებაა ელექტრონული სწავლების ინოვაციური სტრატეგიები, რაც ასახულია სხვადასხვა კონფერენციებზე წარდგენილ სტატიებში.

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს