სესიის დეტალური გვერდი

სესიის მომხსენებელი

სანდრო ასათიანი

სესიის თანამომხსენებელი

თემატური მიმართულება

სწავლა-სწავლება ციფრულ ეპოქაში

საგანი (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

სხვა ,

სესიის თემა (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

პროგრამირება და რობოტები ,

სამიზნე აუდიტორია (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

საბაზო საფეხურის მასწავლებლები , საშუალო საფეხურის მასწავლებლები , IT და საგანმანათლებლო პროგრამების მენეჯერები ,

სესიის ფორმატი

პრეზენტაცია

სწავლების საფეხური

საშუალო ,

სესიის სათაური

პროგრამირების სწავლება სკოლაში

სესიის მოკლე აღწერა

სესია შეეხება სკოლაში პროგრამირების სწავლის საკითხს. სესიის განმავლობაში განხილული იქნბეა ერთი მხრივ მსოფლიო გამოცდილება პროგრამირების სწავლების კუთხით სკოლაში. მეორე მხრივ კი არსებული რესურსები, რომლებიც შეიძლება მასწავლებლებმა გამოიყენონ სასწავლო პროცესში.

სესიის განსაკუთრებული გარემოებები

საკვანძო სიტყვები

კოდინგი,პროგრამირება,პროგრამირების სწავლება,პროგრამირება სკოლაში

ვებ-გვერდის მისამართი

http://www.sandroasatiani.wordpress.com

ისტ სტანდარტი

სხვა საგნის სტანდარტი

როგორ პასუხობს სესია კონკრეტული სტანდარტის შესრულებას

გთხოვთ მონიშნეთ გრაფა, იმ შემთხვევაში თუ სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ფასიანი პროდუქცია/სერვისი

არა

ისტ უნარების დონე

წინარე ცოდნა

სესიის ხანგრძლივობა

ერთი საათი

სესიის გარემო

Windows ოპერაციული სისტემა

გსურთ გადავიღოთ სესია?

კი

ვირტუალური პრეზენტაცია

კი

ტექნიკური მოწყობილობა

სესიის შინაარსი

მიზანი და ამოცანები

პრეზენტაციის მიზანია კონფერენციის მონაწილეებს ერთი მხრივ გააცნოს არსებული მსოფლიო გამოცდილება პროგრამირების სწავლების კუთხით სკოლაში. მეორე მხრივ კი არსებული რესურსები რომლებიც შეიძლება მასწავლებლებმა გამოიყენონ სასწავლო პროცესში.

სესიის მონახაზი

სესიის განმავლობაში განხილული იქნება შემდეგი საკითხები: როგორი გამოცდილება არსებობს სხვადაა ქვეყნებში პროგრამირების სწავლის კუთხით; რატომ არის მნიშვნელოვანი დაწყებითი კლასებიდან პროგრამის სწავლება; როგორი ონლაინ რესურსები არსებობს პროგრამირების სასწავლებლად ბავშვებისათვის.

გამოყენებული ლიტერატურა

Help Your Kids with Computer Coding. by DK Publishing

მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში

სანდრო ასათიანი არის ავტორი რამოდენიმე კურსისა რომელის ფარგლებშიც პროგრამირება ისწავლება.

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს