სესიის დეტალური გვერდი

სესიის მომხსენებელი

ნანი შევარდენიძე

სესიის თანამომხსენებელი

თემატური მიმართულება

სწავლა-სწავლება ციფრულ ეპოქაში

საგანი (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

მათემატიკა ,

სესიის თემა (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ელექტრონული ინსტრუმენტები/რესურსები ,

სამიზნე აუდიტორია (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

საბაზო საფეხურის მასწავლებლები , საშუალო საფეხურის მასწავლებლები ,

სესიის ფორმატი

ტექნოლოგიების სესია "მოიტანე შენი საკუთარი მოწყობილობა"

სწავლების საფეხური

საშუალო , საბაზო ,

სესიის სათაური

Microsoft Mathematics-ის გამოყენება საგაკვეთილო პროცესში

სესიის მოკლე აღწერა

Microsoft Mathematics პროგრამის გაცნობა, საგაკვეთილო პროცესში მისი გამოყენების საშუალებების ჩვენება და პრაქტიკული დავალებების შესრულება და განხილვა

სესიის განსაკუთრებული გარემოებები

საკვანძო სიტყვები

ისტ-ის გამოყენება საგაკვეთილო პროცესში,Microsoft Mathematics,მათემატიკის სწავლა-სწავლების პროცესის გაუმჯობესება

ვებ-გვერდის მისამართი

Microsoft Mathematics

ისტ სტანდარტი

ის ტექნ. V.3. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის ციფრული საშუალების შერჩევა და გამოყენება ციფრული მასალის შექმნისას.

სხვა საგნის სტანდარტი

მათ. X6. მოსწავლეს შეუძლია ფუნქციის თვისებების კვლევა და მათი თვისებების გამოყენება სიდიდეებს შორის დამოკიდებულების შესასწავლად.

როგორ პასუხობს სესია კონკრეტული სტანდარტის შესრულებას

მოცემული რესურსის საშუალებით ფუნქციების შესწავლა და გამოკვლევა საინტერესო და სახალისო ხდება მოსწავლეებისთვის. მასალის ვიზუალიზაცია უმარტივებს მოსწავლეებს საკითხის უკეთ გააზრებას.

გთხოვთ მონიშნეთ გრაფა, იმ შემთხვევაში თუ სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ფასიანი პროდუქცია/სერვისი

არა

ისტ უნარების დონე

წინარე ცოდნა

მათემატიკის ელემენტარულ დონეზე ცოდნა

სესიის ხანგრძლივობა

ერთი საათი

სესიის გარემო

Windows ოპერაციული სისტემა

გსურთ გადავიღოთ სესია?

არა

ვირტუალური პრეზენტაცია

კი

ტექნიკური მოწყობილობა

პრაქტიკული სამუშაოს შესასრულებლად აუციელებელია აუდიტორიაში იყოს რამდენიმე კომპიუტერი მაინც.

სესიის შინაარსი

მიზანი და ამოცანები

საკუთარი გამოცდილების გაზიარება კოლეგებისთვის, მოცემული რესურსის ეფექტური გამოყენების მაგალითების ჩვენება

სესიის მონახაზი

Microsoft Mathematics პროგრამის გაცნობითი პრეზენტაცია, მისი შესაძლებლობების ჩვენება (20წთ) პროგრამის გადმოწერა, კონკრეტული დავალებების შესრულება და განხილვა (30წთ) პროგრამის მახასიათებლების შესახებ მინი დისკუსია (10წთ)

გამოყენებული ლიტერატურა

ესგ,

მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში

Microsoft Mathematics-ს 2 წელია აქტიურად ვიყენებ პრაქტიკაში მე-9 და მე-10 კლასებში.

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს