სესიის დეტალური გვერდი

სესიის მომხსენებელი

დავით ნოზაძე

სესიის თანამომხსენებელი

თემატური მიმართულება

სწავლა-სწავლება ციფრულ ეპოქაში

საგანი (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ისტ ,

სესიის თემა (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ელექტრონული ინსტრუმენტები/რესურსები , დიფერენცირებული სწავლება , თანამედროვე ტენდენციები ტექნოლოგიებში , თამაშები და სიმულაციები , ინოვაციური სასწავლო გარემო , სწავლების დიზაინი და მიწოდების მეთოდები , მულტიმედია რესურსები ,

სამიზნე აუდიტორია (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლები , სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები , ისტ კომპანიების წარმომადგენლები ,

სესიის ფორმატი

პრეზენტაცია

სწავლების საფეხური

დაწყებითი ,

სესიის სათაური

თამაშით სწავლება. თანამედროვე მიდგომები და გამოწვევები ტექნოლოგიების გამოყენებით

სესიის მოკლე აღწერა

წარმოდგენილი იქნება თანამედროვე ტექნიკა, რომლის საშუალებით ვაჩვენოთ როგორ მიიღწევა სკოლანდელი და დაწყებითი კლასების მოსწავლეებში თამაშით სწავლების სტრატეგიები და შედეგი. ეს არის ახალი სიტყვა ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში, რომელიც იძლევა მოსწავლეთა მაქსიმალურ ჩართულობას და შედეგის მაღალ დონეზე გასვლას პედაგოგის სწორი და შედეგიანი მუშაობით. წარმოდგენილი იქნება რამოდენიმე თამაში და აუდიტორიის დახმარებით ამ თამაშის ინსცენირება მოეწყობა.

სესიის განსაკუთრებული გარემოებები

სესიაზე წარმოდგენილი იქნება თემა/პროექტი, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებთან თანამშრომლობას

საკვანძო სიტყვები

თამაში,სიმულაცია,დაწყებითი,თამნამედროვე მიდგომები,სკოლანდელი განათლება,უნარები

ვებ-გვერდის მისამართი

http://education.smarttech.com/en/products/smart-table

ისტ სტანდარტი

ამზადებს და გამოსცემს ორიგინალურ ნამუშევარს ელექტრონულ ფორმატში (მაგალითად, ქმნის ნახატს);

სხვა საგნის სტანდარტი

მოსწავლეს შეუძლია ბრტყელი გეომეტრიული ფიგურების გამოსახვა და ობიექტთა ურთიერთმდებარეობის ამოცნობა

როგორ პასუხობს სესია კონკრეტული სტანდარტის შესრულებას

თამშის მეშვეობით მოსწავლეები ნახავენ სხვადასხვა გეომეტრიულ ფიგურებს და შეასრულებენ გეომეტრიულ ფიგურებთან დაკავშირებულ სხვადასხვა აქტივობას რომელიც მათ ასაკისთვის არის დამახასიათებელი

გთხოვთ მონიშნეთ გრაფა, იმ შემთხვევაში თუ სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ფასიანი პროდუქცია/სერვისი

კი

ისტ უნარების დონე

ყველა

წინარე ცოდნა

ონლაინ თულების პროგრამებში მუშაობის გამოცდილება

სესიის ხანგრძლივობა

ერთი საათი

სესიის გარემო

Windows ოპერაციული სისტემა

გსურთ გადავიღოთ სესია?

კი

ვირტუალური პრეზენტაცია

კი

ტექნიკური მოწყობილობა

კარგი იქნება თუ იქნება მყარი დაფის საშუალება თეთრი დაფა რომელზედაც მინათდება პროექტორი

სესიის შინაარსი

მიზანი და ამოცანები

აუდიტორია გაეცნობა ტანამედროვე ტექნოლოგიების სიახლე ნახავს და მოისმენს თუ როგორ და რა საშუალებებით მიმდინარეობს სწავლება სკოლანდელი და სასკოლო ასაკის ბავშვებში (ეფუძნება პრაქტიკას ევროპული სკოლის მაგალითი) და ნაჩვენები იქნება ყველა ის შესაძლებლობა თუ როგორ გამოიყენონ მათმა ეს ყველაფერი თავიანთ რეალობაში სასკოლო ან საგაკვეთილო პროცესში.

სესიის მონახაზი

მისალმება წადგენა, გაცნობა, მოკლედ მიმოხილვა ჩვენი სკოლის (ევროპული სკოლა), ძირითადი საკითხი თემის მიზანი შინაარსი ნაჩვენები იქნება როგორ იყენებს ევროპული სკოლა ჩვენს თემას და რა საშუალებები არის ამის ნაჩვენები იქნება 7-8 წუთიანი ფილმი სადაც ნათლად ჩანს ჩვენი თემის აქტუალობა და შედეგიანობა. წარმოვადგენ რამოდენიმე კონკრეტულ ნამუშევარს რითაც მოსწავლეებში მიიღწევა შედეგი კონკრეტული საგნების მიხედვით შევეცდები ნაჩვენები საკითხი იყოს მრავალფეროვანი დრო 30 წუთი. შევაჯამებ ჩემი მოხსენების საკითხებს და ვისაუბრებ სამომავლო პერსპექტივებზე რისი გაკეთება შეიძლება დრო 5-10 წუთი. კითხვა პასუხი აუდიტორიასთან უკუკავშირი დრო 5-10 წუთი.

გამოყენებული ლიტერატურა

http://www.teq.com/smart-table

მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში

ჩვენ უკვე დავნერგეთ ეს სიახლე ევროპულ სკოლაში გვაქვს მუშაობის გამოცდილება წლების შედეგად მიღებული ცოდნის ხარჯზე, და რაც მთავარია პრაქტიკა

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს