სესიის დეტალური გვერდი

სესიის მომხსენებელი

მანანა კვინიკაძე

სესიის თანამომხსენებელი

თემატური მიმართულება

სწავლა-სწავლება ციფრულ ეპოქაში

საგანი (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

მათემატიკა , ყველა ,

სესიის თემა (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

თანამედროვე ტენდენციები ტექნოლოგიებში ,

სამიზნე აუდიტორია (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლები , საბაზო საფეხურის მასწავლებლები , საშუალო საფეხურის მასწავლებლები , სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები , ტრენერები , სკოლის ინფორმაციული მენეჯერები ,

სესიის ფორმატი

პრეზენტაცია

სწავლების საფეხური

დაწყებითი , საშუალო , საბაზო , სხვა ,

სესიის სათაური

შეფასების თანამედროვე მეთოდები ტექნოლოგიების გამოყენებით

სესიის მოკლე აღწერა

მონაწილეები გაეცნობიან ინტერაქტიური გამოკითხვის მეთოდებს და მათი შეფასების გზებს ტექნოლოგიების გამოყენებით.

სესიის განსაკუთრებული გარემოებები

საკვანძო სიტყვები

შეფასება,activote

ვებ-გვერდის მისამართი

ისტ სტანდარტი

სხვა საგნის სტანდარტი

როგორ პასუხობს სესია კონკრეტული სტანდარტის შესრულებას

გთხოვთ მონიშნეთ გრაფა, იმ შემთხვევაში თუ სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ფასიანი პროდუქცია/სერვისი

არა

ისტ უნარების დონე

ყველა

წინარე ცოდნა

სესიის ხანგრძლივობა

ერთი საათი

სესიის გარემო

Windows ოპერაციული სისტემა

გსურთ გადავიღოთ სესია?

კი

ვირტუალური პრეზენტაცია

კი

ტექნიკური მოწყობილობა

ხმის მისაცემი პულტები, მობილურები

სესიის შინაარსი

მიზანი და ამოცანები

მსმენელები გაეცნობიან შეფასების ინსტრუმენტებს, მის გამოყენებას და გაიაზრებენ ამ მეთოდის უპრატესობას, გამჭვირვალეობის თვალსაზრისით, როგორც ინდივიდუალურ ასევე ჯგუფურ ასპექტში.

სესიის მონახაზი

შეფასების ინსტრუმენტი (პულტები Activote) 1. Activinspire პროგრამის გაცნობა 5წთ. 2.კითხვარების ტიპების- დემონსტრირება 5 წთ. 3.Activote პულტების გამოყენებით ხმის მიცემის პროცედურები -10წთ. 4.შედეგების ანალიზი, შეფასების ინსტრუმენტის უპირატესობა 10წთ შეფასების ინსტრუმენტი (google forms) 1.კითხვარების ნიმუშების დემონსტრირება 5წთ. 2.ხმის მიცემის პროცედურები (მობილურის გამოყენებით) -10წთ. 3.ელ. ცხრილების გამოყენებით ავტომატიზებული შეფასების დემონსტრირება 10წთ. 4.შეფასების ინსტრუმენტების ანალიზი 5წთ.

გამოყენებული ლიტერატურა

.

მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში

გაკვეთილების ჩატარება აღნიშნული მეთოდით

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს