სესიის დეტალური გვერდი

სესიის მომხსენებელი

ინდირა ამირანაშვილი

სესიის თანამომხსენებელი

თამარ ჭანტურია

თემატური მიმართულება

პროფესიული განვითარება

საგანი (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ქართული ენა და ლიტერატურა , ქართული როგორც მეორე ენა , მათემატიკა ,

სესიის თემა (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

შეფასება , ელექტრონული ინსტრუმენტები/რესურსები , დისტანციური, ონლაინ და შერეული სწავლება , პროფესიული განვითარება ,

სამიზნე აუდიტორია (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლები , სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები ,

სესიის ფორმატი

პრეზენტაცია

სწავლების საფეხური

დაწყებითი ,

სესიის სათაური

„კარგი სკოლა“ - საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტის (G-PriEd) რესურსების პორტალი

სესიის მოკლე აღწერა

სესიაზე საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი (G-PriEd) წარმოადგენს პროფესიული განვითარების ახალ მრავალფუნქციურ ინსტრუმენტს, რომლის ძირითადი შემადგენელი კომპონენტებია: დისტანციური ვიდეოკურსები მასწავლებლებისთვისა და სკოლის დირექტორებისთვის (E-courses), დიაგნოსტიკური შეფასების ტესტები (E-Assess), მრავალფეროვანი სასწავლო რესურსები საკლასო მუშაობისთვის (ელექტრონული წიგნები, აქტივობის ბარათები, აუდიოწიგნები, ონლაინ თამაშები და სხვა). მომხსენებელი პრაქტიკული მოდელირების გზით უჩვენებს აუდიტორიას, რა მიზნით და რა სახით იყენებს ზემოთ ჩამოთვლილ და სხვა რესურსებს პორტალიდან.

სესიის განსაკუთრებული გარემოებები

საკვანძო სიტყვები

რესურსების პორტალი,ვიდეოსესია,ტესტების ელექტრონული ბაზა,ონლაინ სასწავლო პროექტი,ელექტრონული საკითხავი

ვებ-გვერდის მისამართი

www.kargiskola.ge

ისტ სტანდარტი

ა.ა) ინფორმაციის მოძიება, კვლევა და ანალიზი ისტ-ის გამოყენებით; ა.ბ) ინფორმაციის ორგანიზება, შენახვა და გაზიარება ისტ-ის გამოყენებით; გ.გ) ვებ სივრცეში არსებული რესურსების, ონლაინ რედაქტორებისა და საგანმანათლებლო მასალების გამოყენება.

სხვა საგნის სტანდარტი

ქართული ენა და ლიტერატურა, ქართული როგორც მეორე ენა. მიმართულება: კითხვა, წერა; მათემატიკა (I-VI კლასები)

როგორ პასუხობს სესია კონკრეტული სტანდარტის შესრულებას

გთხოვთ მონიშნეთ გრაფა, იმ შემთხვევაში თუ სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ფასიანი პროდუქცია/სერვისი

არა

ისტ უნარების დონე

წინარე ცოდნა

სესიის ხანგრძლივობა

ერთი საათი

სესიის გარემო

Windows ოპერაციული სისტემა

გსურთ გადავიღოთ სესია?

კი

ვირტუალური პრეზენტაცია

კი

ტექნიკური მოწყობილობა

სესიის შინაარსი

მიზანი და ამოცანები

საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტის რესურსების პორტალის „კარგი სკოლა“ წარდგენა დაწყებითი განათლების საფეხურის მასწავლებლებისა და სკოლის დირექტორებისათვის

სესიის მონახაზი

შესავალი: რა არის „კარგი სკოლა“ და რისთვის შეიქმნა იგი? პორტალის ძირითადი კომპონენტების აღწერა პორტალის კომპონენტების გამოყენების სადემონსტრაციო აქტივობა პორტალის განვითარების პერსპექტივები შეჯამება და პასუხი შეკითხვებზე

გამოყენებული ლიტერატურა

ეროვნული სასწავლო გეგმა

მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში

მომხსენებელი არის პორტალის შემუშავების პროცესის კოორდინატორი და ტექნიკურ გამართულობაზე პასუხისმგებელი.

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს