სესიის დეტალური გვერდი

სესიის მომხსენებელი

კახა კახაძე

სესიის თანამომხსენებელი

თემატური მიმართულება

სწავლა-სწავლება ციფრულ ეპოქაში

საგანი (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

სესიის თემა (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

სამიზნე აუდიტორია (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

სესიის ფორმატი

პრეზენტაცია

სწავლების საფეხური

სესიის სათაური

"რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ის უხილავია..."

სესიის მოკლე აღწერა

პრეზენტაცია შეეხება "Grid & Guide"-ების გამოყენებას ლოგოს, ფლაერის, ბუკლეტის, პოსტერის, ბანერის, პრეზენტაციის და ა.შ. შექმნის პროცესში. ეს საკითხი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია დიზაინში.

სესიის განსაკუთრებული გარემოებები

საკვანძო სიტყვები

ვებ-გვერდის მისამართი

https://dribbble.com/Kakhadzen

ისტ სტანდარტი

სხვა საგნის სტანდარტი

როგორ პასუხობს სესია კონკრეტული სტანდარტის შესრულებას

გთხოვთ მონიშნეთ გრაფა, იმ შემთხვევაში თუ სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ფასიანი პროდუქცია/სერვისი

არა

ისტ უნარების დონე

წინარე ცოდნა

სესიის ხანგრძლივობა

ერთი საათი

სესიის გარემო

გსურთ გადავიღოთ სესია?

არა

ვირტუალური პრეზენტაცია

კი

ტექნიკური მოწყობილობა

სესიის შინაარსი

მიზანი და ამოცანები

დიზაინის კუთხით ეფექტური და გამართული მასალების მომზადება

სესიის მონახაზი

პრეზენტაცია შეეხება "Grid & Guide"-ების გამოყენებას ლოგოს, ფლაერის, ბუკლეტის, პოსტერის, ბანერის, პრეზენტაციის და ა.შ. შექმნის პროცესში. ეს საკითხი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია დიზაინში.

გამოყენებული ლიტერატურა

"Grid systems in graphic design" by Josef Muller-Brockmann

მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს