სესიის დეტალური გვერდი

სესიის მომხსენებელი

დავითი სონღულაშვილი

სესიის თანამომხსენებელი

თემატური მიმართულება

სწავლა-სწავლება ციფრულ ეპოქაში

საგანი (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

სესიის თემა (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

სამიზნე აუდიტორია (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

სესიის ფორმატი

პრეზენტაცია

სწავლების საფეხური

სესიის სათაური

სწავლების ინოვაციური მეთოდები

სესიის მოკლე აღწერა

პროექტში წარმოდგენილია სწავლების ინოვაციური მეთოდების მიმოხილვა. კერძოდ განხილულია: 1. ვირტუალური ლაბორატორიების მნიშვნელობა და მათი გამოყენება მოვლენების და პროცესების შესწავლისას. ვირტუალური ლაბორატორიები წარმოადგენს „ვირტუალურ კონსტრუქტორებს“, რომელთა გამოყენებითაც ვირტუალური ექსპერიმენტი მაქსიმალურად იქნება რეალობასთან მიახლოვებული. 2. რეალურ ვირტუალური ლაბორატორიების არსი, მათი დანიშნულება. რეალურ-ვირტუალური ლაბორატორიის დანიშნულებაა რეალურ ვითარებაში ცდების ჩატარება და იმავდროულად მოცემული ცდის თანმხლები უხილავი მოვლენების ვიზუალიზაცია.

სესიის განსაკუთრებული გარემოებები

საკვანძო სიტყვები

ვებ-გვერდის მისამართი

ისტ სტანდარტი

სხვა საგნის სტანდარტი

როგორ პასუხობს სესია კონკრეტული სტანდარტის შესრულებას

გთხოვთ მონიშნეთ გრაფა, იმ შემთხვევაში თუ სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ფასიანი პროდუქცია/სერვისი

არა

ისტ უნარების დონე

წინარე ცოდნა

სესიის ხანგრძლივობა

ერთი საათი

სესიის გარემო

Windows ოპერაციული სისტემა

გსურთ გადავიღოთ სესია?

არა

ვირტუალური პრეზენტაცია

არა

ტექნიკური მოწყობილობა

სესიის შინაარსი

მიზანი და ამოცანები

თეორიული ცოდნის პრაქტიკული რეალიზების უნარ ჩვევების გამომუშავება. სწავლების პროცესი დაკავშირება თანამედროვე სუპერ ტექნოლოგიებსა და მიღწევებთან.

სესიის მონახაზი

ვირტუალური და რეალურ ვირტუალური ლაბორატორიების გამოყენება.

გამოყენებული ლიტერატურა

მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში

www.buki.ge http://www.buki.ge/uploads/games/Buneba.exe http://www.buki.ge/uploads/games/inglisuri/inglisuri.exe http://www.buki.ge/uploads/games/Khelovneba.exe http://www.buki.ge/uploads/Viscavlot%20qartuli01.exe http://www.buki.ge/uploads/games/qartuli/Viscavlot%20qartuli02.exe http://www.buki.ge/uploads/games/qartuli/Viscavlot%20qartuli03.exe http://www.buki.ge/uploads/games/qartuli/Viscavlot%20qartuli04.exe http://www.buki.ge/uploads/games/qartuli/Viscavlot%20qartuli05.exe www.buki.ge/uploads/games/qartuli/Viscavlot%20qartuli06.exe http://www.buki.ge/uploads/games/qartuli/Viscavlot%20qartuli07.exe http://www.buki.ge/uploads/games/qartuli/Viscavlot%20qartuli08.exe http://www.buki.ge/uploads/games/qartuli/Viscavlot%20qartuli09.exe http://www.buki.ge/uploads/games/qartuli/Viscavlot%20qartuli10.exe http://www.buki.ge/uploads/games/qartuli/Viscavlot%20qartuli11.exe http://www.buki.ge/uploads/games/qartuli/Viscavlot%20qartuli12.exe

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს