სესიის დეტალური გვერდი

სესიის მომხსენებელი

თამარ ჩაგელიშვილი

სესიის თანამომხსენებელი

თემატური მიმართულება

სწავლა-სწავლება ციფრულ ეპოქაში

საგანი (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

საზოგადოებრივი მეცნიერებები ,

სესიის თემა (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ელექტრონული ინსტრუმენტები/რესურსები , სწავლების დიზაინი და მიწოდების მეთოდები ,

სამიზნე აუდიტორია (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

საბაზო საფეხურის მასწავლებლები , საშუალო საფეხურის მასწავლებლები ,

სესიის ფორმატი

ლექცია

სწავლების საფეხური

საშუალო , საბაზო ,

სესიის სათაური

მოტივაციისა და ცოდნის დონის ამაღლება მოსწავლეებში ისტ-ის დახმარებით

სესიის მოკლე აღწერა

მოხსენებაში განვიხილავ საზოგადოებრივი მეცნიერებების სწავლებაში ისტ-ის გამოყენების მნიშვნელობას მაგალითებით.აღვწერ კონკრეტულ პროგრამებსა და საიტებში მუშაობას პრაქტიკულად.აგრეთვე მეთოდებს, რომელიც დაგვეხმარება სწავლების პროცესში პოზიტიური გარემოს შექმნაში.

სესიის განსაკუთრებული გარემოებები

საკვანძო სიტყვები

რესურსი,მრავალფეროვნება,პოზიტივი,ინტერესი,თანამშრომლობა

ვებ-გვერდის მისამართი

ისტ სტანდარტი

სხვა საგნის სტანდარტი

როგორ პასუხობს სესია კონკრეტული სტანდარტის შესრულებას

გთხოვთ მონიშნეთ გრაფა, იმ შემთხვევაში თუ სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ფასიანი პროდუქცია/სერვისი

არა

ისტ უნარების დონე

წინარე ცოდნა

ინტერნრტში მუშაობა, საპრეზენტაციო პროგრამაში მუშაობა

სესიის ხანგრძლივობა

ერთი საათი

სესიის გარემო

კომპიუტერული მოწყობილობა საჭირო არაა

გსურთ გადავიღოთ სესია?

არა

ვირტუალური პრეზენტაცია

კი

ტექნიკური მოწყობილობა

სესიის შინაარსი

მიზანი და ამოცანები

სესიის მიზანია გავუზიარო ჩემი გამოცდილება ისტ-ის გამოყენებით სასწავლო პროცესის დაგეგმვასთან დაკავშირებით, ჩემი მიზანია აღვწერო ის ძირითადი მიდგომები, რაც ხელს უწყობს მასწავლებელს მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლებაში და საგნის მიმართ ინტერესის გაზრდაში. ამისათვის ვუჩვენებ პრაქტიკულ მაგალითებს გაკვეთილის დაწყების მომენტში როგორ უნდა მოვახდინოთ მოსწავლეთა პროვოცირება, ახალი მასალის გადაცემის და ცოდნის განმტკიცების პროცესში როგორი დავალებებია ეფექტური. ვუჩვენებ იმ საიტებს რომელსაც ვიყენებ დავალებების მოსამზადებლად შესაბამისი განმარტებებით.

სესიის მონახაზი

სესიის შესავალში ვუჩვენებ პრაქტიკულ მაგალითს გაკვეთილის დაწყების,თუ როგორ უნდა გამოვიწვიოთ მოსწავლეების დაინტერესება გაკვეთილის დაწყებისთანავე, განვიხილავ მაგალითებსაც.ლექციის ფორმატში პრეზენტაციასთან ერთად (10 წთ.) წარმოვადგენ საზოგადოებრივი მეცნიერებების სწავლებაში თანამედროვე ტექნოლოგიების მნიშვნელობის უფრო და უფრო მეტად ზრდაზე და მოსწავლეების მხრიდან მოთხოვნებზე, რომ ნახონ და შეგრძნონ მეტი, როგორ უწყობს ხელს ისტ-ი მოსწავლეების ჩართულობას, თანამშრომლობას, რატომ უნდა დავიხმაროთ მოსწავლეები ელექტრონული რესურსების შექმნის პროცესში?(15 წთ). შემდეგ ვუჩვენებ საიტებს,სადაც კეთდება ტესტები და დავალებები(ProProfs.com, learning Apps.org) პრეზენტაცია (Prezi.com) და სხვ. ამ საიტების გამოყენებას სასწავლო პროცესში და შესაბამის მაგალითებს (20 წთ). მსმენელების შეკითხვებზე პასუხები (15 წთ).

გამოყენებული ლიტერატურა

http://elibrary.emis.ge/

მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში

თემაში აღწერილ მეთოდებს სისტემეტურად ვიყენებ პრაქტიკაში, იგივე თემაზე მოხსენება გავაკეთე საგნობრივ კათედრებზე.

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს