სესიის დეტალური გვერდი

სესიის მომხსენებელი

ლალი გიგაური

სესიის თანამომხსენებელი

ქეთევან ცერაძე

თემატური მიმართულება

სწავლა-სწავლება ციფრულ ეპოქაში

საგანი (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ისტ ,

სესიის თემა (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ელექტრონული ინსტრუმენტები/რესურსები ,

სამიზნე აუდიტორია (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლები ,

სესიის ფორმატი

პრეზენტაცია

სწავლების საფეხური

სხვა ,

სესიის სათაური

როგორ შევქმნათ გონებრივი რუქა.

სესიის მოკლე აღწერა

სესიის განსაკუთრებული გარემოებები

საკვანძო სიტყვები

ვებ-გვერდის მისამართი

ისტ სტანდარტი

სხვა საგნის სტანდარტი

როგორ პასუხობს სესია კონკრეტული სტანდარტის შესრულებას

გთხოვთ მონიშნეთ გრაფა, იმ შემთხვევაში თუ სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ფასიანი პროდუქცია/სერვისი

არა

ისტ უნარების დონე

გამოცდილი მომხმარებელი

წინარე ცოდნა

სესიის ხანგრძლივობა

ერთი საათი

სესიის გარემო

Windows ოპერაციული სისტემა

გსურთ გადავიღოთ სესია?

არა

ვირტუალური პრეზენტაცია

არა

ტექნიკური მოწყობილობა

სესიის შინაარსი

მიზანი და ამოცანები

სესიის მონახაზი

პრზენტაცია - 15 წთ 1. გონებრივი რუკის, როგორც მეთოდის განხილვა 2. გონებრივი რუკის შემქმნელის ტონი ბუზანის შესახებ მოკლე მიმოხილვა 2. გონებრივი რუკის გამოყენება საგაკვეთლო პროცესში მარტივი მაგალითების განხილვა გონებივი რუკის შესაქმენალად პროგრამული უზრუნველყოფის მიმოხილვა (Mindmeister, Mind42, Xmind) - 20 წთ. შეკითხვები - 5 წთ. სესიის შეჯამება 5 წთ.

გამოყენებული ლიტერატურა

https://www.youtube.com/watch?v=tAUsZ9eiorY

მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს