სესიის დეტალური გვერდი

სესიის მომხსენებელი

გიორგი ჩაჩუა

სესიის თანამომხსენებელი

თეიმურაზ სახელაშვილი

თემატური მიმართულება

სწავლა-სწავლება ციფრულ ეპოქაში

საგანი (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ბუნებისმეტყველება , მათემატიკა , ისტ ,

სესიის თემა (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

პროგრამირება და რობოტები ,

სამიზნე აუდიტორია (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

საბაზო საფეხურის მასწავლებლები , საშუალო საფეხურის მასწავლებლები , სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები , უნივერსიტეტის წარმომადგენლები , ტრენერები , სკოლის ინფორმაციული მენეჯერები , ისტ კომპანიების წარმომადგენლები , IT და საგანმანათლებლო პროგრამების მენეჯერები ,

სესიის ფორმატი

პრეზენტაცია

სწავლების საფეხური

საშუალო , საბაზო ,

სესიის სათაური

რობოტები ჩვენს სამსახურში

სესიის მოკლე აღწერა

პრეზენტაციის მონაწილეებს გავაცნობთ ინფორმაციას თუ რამდენად მნიშვნელოვანია სკოლაში მოსწავლეთათვის პროგრამირებისა და რობოტიკის საწყისების შესწავლა არა მხოლოდ ინფორმატიკის განვითარებისთვის, არამედ მათემატიკისა და სხვა საბუნებისმეტყველო საგნების ე.წ. STEM - ის უკეთ შესწავლისათვის.

სესიის განსაკუთრებული გარემოებები

საკვანძო სიტყვები

პროგრამირება,რობოტიკა

ვებ-გვერდის მისამართი

mbd.ge

ისტ სტანდარტი

მათემატიკური ან საბუნებისმეტყველო შინაარსის პრობლემის გადაჭრა ისტ-ის დახმარებით, მონაცემების ამოკრება და ორგანიზება; ადეკვატური ციფრული საშუალების შერჩევა

სხვა საგნის სტანდარტი

როგორ პასუხობს სესია კონკრეტული სტანდარტის შესრულებას

სესიაზე წარმოდგენილი მასალა ადექვატურია ესგ-ს არსეული სტანდარტის და მისი დანერგვით მოხდება, ამ სტანდარტის შესრულება.

გთხოვთ მონიშნეთ გრაფა, იმ შემთხვევაში თუ სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ფასიანი პროდუქცია/სერვისი

არა

ისტ უნარების დონე

ყველა

წინარე ცოდნა

სესიის ხანგრძლივობა

ერთი საათი

სესიის გარემო

კომპიუტერული მოწყობილობა საჭირო არაა

გსურთ გადავიღოთ სესია?

კი

ვირტუალური პრეზენტაცია

კი

ტექნიკური მოწყობილობა

სესიის შინაარსი

მიზანი და ამოცანები

სესიის მიზანია დამსწრე აუდიტორიას მივაწოდოთ ინფორმაცია, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია სკოლაში მოსწავლეთათვის პროგრამირებისა და რობოტიკის საწყისების შესწავლა.

სესიის მონახაზი

ინტერაქტიული პრეზენტაცია - 30წთ. რობოტებისა და პროგრამირებადი დაფების აწყობა მონაწილეებთან ერთად - 20 წთ.

გამოყენებული ლიტერატურა

-

მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში

2012 წლიდან ჩვენს უნივერსიტეტში გერმანიის კაიზერსლაუტერნის ტექნიკურ უნივერსიტეტთან თანამშრომლობის საფუძველზე ფუნქციონირებს "ჩაშენებული სისტემების ლაბორატორია", სადაც ვახორციელებთ რობოტოტექნიკის პროექტების რეალიზებას სტუდენტებთან ერთად.

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს