სესიის დეტალური გვერდი

სესიის მომხსენებელი

რუსუდან გონაშვილი

სესიის თანამომხსენებელი

თემატური მიმართულება

სწავლა-სწავლება ციფრულ ეპოქაში

საგანი (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ქართული ენა და ლიტერატურა ,

სესიის თემა (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ელექტრონული ინსტრუმენტები/რესურსები , თამაშები და სიმულაციები , მულტიმედია რესურსები ,

სამიზნე აუდიტორია (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლები , საბაზო საფეხურის მასწავლებლები , საშუალო საფეხურის მასწავლებლები ,

სესიის ფორმატი

პრეზენტაცია

სწავლების საფეხური

დაწყებითი , საბაზო ,

სესიის სათაური

ელექტრონული თამაში, როგორც მოსწავლეთა სტიმულირებისა და ტრანსფერული კომპეტენციების განვითარების მეთოდი

სესიის მოკლე აღწერა

სასწავლო თამაშებით მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლება და სასწავლო პროცესის გააქტიურება;დიდაქტიკური თამაშის დახმარებით მოსწავლეების შემეცნებითი პროცესების განვითარება. სასწავლო თამაშის დემონსტრირება და განხილვა.

სესიის განსაკუთრებული გარემოებები

საკვანძო სიტყვები

მოტივაციის ამაღლება,ტრანსფერი,ტექნოლოგიების როლი და მისია,ელექტრონული დიდაქტიკური თამაში

ვებ-გვერდის მისამართი

ისტ სტანდარტი

სხვა საგნის სტანდარტი

როგორ პასუხობს სესია კონკრეტული სტანდარტის შესრულებას

გთხოვთ მონიშნეთ გრაფა, იმ შემთხვევაში თუ სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ფასიანი პროდუქცია/სერვისი

არა

ისტ უნარების დონე

საშუალო დონის მომხმარებელი

წინარე ცოდნა

სესიის ხანგრძლივობა

ერთი საათი

სესიის გარემო

Windows ოპერაციული სისტემა

გსურთ გადავიღოთ სესია?

არა

ვირტუალური პრეზენტაცია

არა

ტექნიკური მოწყობილობა

სესიის შინაარსი

მიზანი და ამოცანები

სესიის მიზანი: თამაშისა და სასწავლო-აღმზრდელობითი პროცესის გაერთიანების კონკრეტული მაგალითის ჩვენება. საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების როლი და მისია თანამედროვე სწავლებაში ამოცანები: სესიის შემდეგ მსმენენლებს უკეთ ეცოდინებათ, როგორ გამოიყენონ საგანმანათლებლო ტექნოლოგიებით შექმნილი თამაში მოსწავლეთა მოტივაციის ასამაღლებლადა და მასალის ასათვისებლად; როგორ გამოიყენონ თამაში ცოდნის შემოწმება-შეჯამებისათვის

სესიის მონახაზი

შესავალი, თეორიული ნაწილი: სწავლის მოტივაცია;მასწავლებლის ამოცანა;დიდაქტიკური ელექტრონული თმაშები და მათი მიზანი;საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების როლი და მისია; ელექტრონული დიდაქტიკური თამაშის დემონსტრაცია და დეტალური განხილვა

გამოყენებული ლიტერატურა

http://mastsavlebeli.ge/?action=page&p_id=19&id=28

მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში

თამაში შექმნილია ჩემ მიერ და გამოყენებულია სასწავლო პროცესში

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს