სესიის დეტალური გვერდი

სესიის მომხსენებელი

ნატალია ინგოროყვა

სესიის თანამომხსენებელი

თემატური მიმართულება

სწავლა-სწავლება ციფრულ ეპოქაში

საგანი (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ყველა ,

სესიის თემა (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

წიგნიერება ციფრულ ერაში ,

სამიზნე აუდიტორია (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

საშუალო საფეხურის მასწავლებლები , უნივერსიტეტის წარმომადგენლები , ტრენერები ,

სესიის ფორმატი

პრეზენტაცია

სწავლების საფეხური

საშუალო , უნივერსიტეტი ,

სესიის სათაური

ინფორმაციის მენეჯმენტი ანუ მედიაწიგნიერების მნიშვნელობა განათლებაში

სესიის მოკლე აღწერა

თანამედროვე სამყაროს სჭირდება მოქალაქე, რომელმაც იცის: როგორ იპოვოს, აირჩიოს, შეაფასოს, გაფილტროს, გადაამოწმოს, შექმნას, გაავრცელოს და მოიხმაროს ინფორმაცია. პრეზენტაცია მიმოიხილავს მედიაწიგნიერების უნარების განვითარების თეორიულ და პრაქტიკულ ასპექტებს.

სესიის განსაკუთრებული გარემოებები

საკვანძო სიტყვები

მედიაწიგნიერება,ინფორმაციის მენეჯმენტი,ველისაგან დამოუკიდებლობა. გლობალური სოფელი,უწყვეტი განათლება

ვებ-გვერდის მისამართი

mastsavlebeli.ge

ისტ სტანდარტი

სხვა საგნის სტანდარტი

როგორ პასუხობს სესია კონკრეტული სტანდარტის შესრულებას

გთხოვთ მონიშნეთ გრაფა, იმ შემთხვევაში თუ სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ფასიანი პროდუქცია/სერვისი

არა

ისტ უნარების დონე

ყველა

წინარე ცოდნა

წინარე ცოდნა სავალდებულო არ არის

სესიის ხანგრძლივობა

ერთი საათი

სესიის გარემო

ნებისმიერი კომპიუტერული მოწყობილობა

გსურთ გადავიღოთ სესია?

არა

ვირტუალური პრეზენტაცია

არა

ტექნიკური მოწყობილობა

კომპიუტერი, პროექტორი

სესიის შინაარსი

მიზანი და ამოცანები

პრეზენტაცია მიმოიხილავს, მედიაწიგნიერების უნარების საჭიროებას და ინფორმაციის მენეჯმენტის ცოდნის აუცილებლობას, თანამედროვე სამყაროს მოქალაქისათვის.

სესიის მონახაზი

პრეზენტაციის ხანგრძლივობა: 45 წუთი. ელექტრონული პრეზენტაცია; დისკუსია.

გამოყენებული ლიტერატურა

„მედიაწიგნიერება“- სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი - 2014 წ. 3. დენის ლ. უილკოქსი გლენ ტ. კამერონი- საზოგადოებასთან ურთიერთობა: სტრატეგია და ტაქტიკა , დიოგენე- 2011 წელი დამატებითი ლიტერატურა: 1. W. Jaems Potter - MeDia Literacy 2. Jeff Share -Medi

მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში

ვარ ჟურნალ მასწავლებლის და ინტერნეტ გაზეთ „mastsavlebeli.ge“-ს მთავარი რედაქტორი, ინფორმაციული განათლების საერთაშორისო ასოციაციის ხელმძღვანელი

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს