სესიის დეტალური გვერდი

სესიის მომხსენებელი

ნოდარ ცაგარეიშვილი

სესიის თანამომხსენებელი

თემატური მიმართულება

სწავლა-სწავლება ციფრულ ეპოქაში

საგანი (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ყველა ,

სესიის თემა (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

1:1 ელექტრონული სწავლების სტრატეგია და დანერგვა , შეფასება , ელექტრონული ინსტრუმენტები/რესურსები , დიფერენცირებული სწავლება , დისტანციური, ონლაინ და შერეული სწავლება , თანამედროვე ტენდენციები ტექნოლოგიებში , ინოვაციური სასწავლო გარემო , ღია კოდის საგანმანათლებლო რესურსები , ინდივიდუალიზებული სწავლება , პროფესიული განვითარება , მასწავლებლების მომზადება ,

სამიზნე აუდიტორია (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლები , საშუალო საფეხურის მასწავლებლები , სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები , უნივერსიტეტის წარმომადგენლები , სკოლის ინფორმაციული მენეჯერები , IT და საგანმანათლებლო პროგრამების მენეჯერები ,

სესიის ფორმატი

ლექცია

სწავლების საფეხური

უნივერსიტეტი ,

სესიის სათაური

ტესტირების ორგანიზების მეთოდები ელექტრონული სწავლების სისტემის MOODLE-ის გამოყენებით.

სესიის მოკლე აღწერა

ელექტრონული სწავლების მართვის სისტემა Moodle–ის შესაძლებლობები და საშუალებები, ტესტირების ორგანიზაციის მეთოდები. სხვადასხვა ტიპის ტესტების შექმნა, ტესტირების ჩატარება, შედეგების პორტფოლიოში შენახვა.

სესიის განსაკუთრებული გარემოებები

საკვანძო სიტყვები

ტეესტირება,moodle,დისტანციური სწავლება,შეფასება,ტესტური დავალებები,ელექტრონული სავლება,ავტომატური შეფასება

ვებ-გვერდის მისამართი

www.oc.atsu.ac.ge

ისტ სტანდარტი

სხვა საგნის სტანდარტი

როგორ პასუხობს სესია კონკრეტული სტანდარტის შესრულებას

გთხოვთ მონიშნეთ გრაფა, იმ შემთხვევაში თუ სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ფასიანი პროდუქცია/სერვისი

არა

ისტ უნარების დონე

ყველა

წინარე ცოდნა

სესიის ხანგრძლივობა

ერთი საათი

სესიის გარემო

ნებისმიერი კომპიუტერული მოწყობილობა

გსურთ გადავიღოთ სესია?

კი

ვირტუალური პრეზენტაცია

კი

ტექნიკური მოწყობილობა

სესიაზე საჭირო იქნება 3 ნოუთბუკი, რათა პრაქტიკულად მოხდეს ჩვენება.

სესიის შინაარსი

მიზანი და ამოცანები

ტექნოლოგიების დაუფლება. ტესტირების პროცესის მართვა და ავტომატური შეფასების წარმოების, ტესტირების ორგანიზაციის მეთოდები - ელექტრონული სწავლების მართვის სისტემის Moodle-ის შესაძლებლობები.

სესიის მონახაზი

ელექტრონული სწავლების სისტემით სხვადასხვა ტიპის ტესტების შექმნა, ტესტირების ჩატარება, შედეგების პორტფოლიოში შენახვა.

გამოყენებული ლიტერატურა

http://moodle.org. www.oc.atsu.ac.ge შეფასების იერარქიული მოდელი - განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მასწავლებელთა სახლის მასალები, 2014. https://docs.moodle.org/22/en/Quiz_settings ...

მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის - ელექტრონული ტესტირების საგამოცდო ცენტრის კოორდინატორი.

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს