სესიის დეტალური გვერდი

სესიის მომხსენებელი

გიგა ხოსიტაშვილი

სესიის თანამომხსენებელი

თემატური მიმართულება

სწავლა-სწავლება ციფრულ ეპოქაში

საგანი (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

სხვა , ზრდასრულთა განათლება ,

სესიის თემა (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

დისტანციური, ონლაინ და შერეული სწავლება , წიგნიერება ციფრულ ერაში , ღია კოდის საგანმანათლებლო რესურსები ,

სამიზნე აუდიტორია (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები , უნივერსიტეტის წარმომადგენლები , ტრენერები , სკოლის ინფორმაციული მენეჯერები , IT და საგანმანათლებლო პროგრამების მენეჯერები ,

სესიის ფორმატი

პრეზენტაცია

სწავლების საფეხური

უნივერსიტეტი ,

სესიის სათაური

ელექტრონული რესურსების გამოყენება სასწავლო პროცესში

სესიის მოკლე აღწერა

განსახილველ საკითხთა შორის არის სამეცნიერო ელექტრონული ბაზების გამოყენება სასწავლო პროცესში, ელექტრონული რესურსების მენეჯმენტი და ონლაინ სწავლების ინსტრუმენტები უმაღლეს განათლებაში.

სესიის განსაკუთრებული გარემოებები

საკვანძო სიტყვები

ელექტრონული ბიბლიოთეკები,საერთასორისო სამეცნიერო ბაზები,აკადემიური ნაშრომების ელ. საცავი,ონლაინ სწავლება

ვებ-გვერდის მისამართი

iliauni.edu.ge

ისტ სტანდარტი

სხვა საგნის სტანდარტი

როგორ პასუხობს სესია კონკრეტული სტანდარტის შესრულებას

გთხოვთ მონიშნეთ გრაფა, იმ შემთხვევაში თუ სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ფასიანი პროდუქცია/სერვისი

არა

ისტ უნარების დონე

ყველა

წინარე ცოდნა

სესიის ხანგრძლივობა

ერთი საათი

სესიის გარემო

ნებისმიერი კომპიუტერული მოწყობილობა

გსურთ გადავიღოთ სესია?

არა

ვირტუალური პრეზენტაცია

არა

ტექნიკური მოწყობილობა

სესიის შინაარსი

მიზანი და ამოცანები

პრეზენტაციის მიზანია გადმოსცეს კონკრეტული საგანმანათლებლო დაწესებულების პრაქტიკა, ფართო აუდიტორიას გააცნოს მიღწეული შედეგები და არსებული გამოწვევები.

სესიის მონახაზი

სესია დაიწყება საკითხის მოკლე აღწერით და აქტუალობის დასაბუტებით. შემდეგ გაგრძელდება კონკრეტული უნივერსიტეტის, როგორც წარმატებული ქეისის ანალიზით და გარკვეული დრო დაეთმობა კითხვა პასუხს და მსჯელობას.

გამოყენებული ლიტერატურა

---

მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში

საინფორმაციო მეცნიერებების მაგისტრი, საბიბლიოთეკო ფონდების მართვის განყოფილების უფროსი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს