სესიის დეტალური გვერდი

სესიის მომხსენებელი

დიმიტრი პოპოვი

სესიის თანამომხსენებელი

თემატური მიმართულება

სწავლა-სწავლება ციფრულ ეპოქაში

საგანი (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

სესიის თემა (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

სამიზნე აუდიტორია (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

სესიის ფორმატი

პრეზენტაცია

სწავლების საფეხური

სესიის სათაური

სწავლა სწავლება ციფრულ ეპოქაში

სესიის მოკლე აღწერა

ჩვენი სამყარო ყოველდღიურად სულ უფრო ხდება დამოკიდებული ციფრულ ტექნოლოგიებზე. მოსწავლეები იყენებენ სულ უფრო და უფრო მეტ სხვადასხვა ტექნიკურ მოწყობილობას (გაჯეტებს) სახლში და სკოლაში. მაგრამ მოსწავლეთა მხრიდან ტექნოლოგიების გამოყენება სკოლაში ხშირ შემთხვევაში არ არის დაკავშირებული ახალი ციდნის მიღების საშუალებებთან. მოსწავლეს უნდა დავანახოთ და ვასწავლოთ ციფრული საშუალებების შეფასება, და შემდგომი გამოყენება ახალი ცოდნის მიღების პროცესში, ასვე მაგალითების დემონსტირებით პედაგოგებმა უფრო ეფექტურად გამოიყენონ ციფრული რესურსები სწავლებისას გამჭოლი კომპეტენციის სახით.

სესიის განსაკუთრებული გარემოებები

საკვანძო სიტყვები

ციფრული წიგნიერება,ისტ,გამჭოლი კომპეტენციები

ვებ-გვერდის მისამართი

ისტ სტანდარტი

სხვა საგნის სტანდარტი

როგორ პასუხობს სესია კონკრეტული სტანდარტის შესრულებას

გთხოვთ მონიშნეთ გრაფა, იმ შემთხვევაში თუ სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ფასიანი პროდუქცია/სერვისი

არა

ისტ უნარების დონე

წინარე ცოდნა

სესიის ხანგრძლივობა

ერთი საათი

სესიის გარემო

გსურთ გადავიღოთ სესია?

არა

ვირტუალური პრეზენტაცია

არა

ტექნიკური მოწყობილობა

სესიის შინაარსი

მიზანი და ამოცანები

სასწავლო პროცესში ისტ-ს გამოყენება განიხილება როგორც მიზნის მიღწევისთვის ერთ-ერთ ხელსაწყოს, თუმცა მას უფრო ფართო ცნება გააჩნია და შეგვიძია გამოვიყენოთ მოსწავლეთა ცოდნის არეალის გასაფართოებლად. მითუმეტეს, რომ არსებობს და ვითარდება ისტ ხელსაწყოები, რომლებიც მიზანმიმართულია მოსწავლეთა საგნის სიღრმისეული შესწავლის ხელშეწყობისკენ.

სესიის მონახაზი

სესია შედგება სამი ეტაპისგან:ლექციურ ნაწილი 20 წუთი, ლექციურ ნაწილში პასუხი გაეცემა კითხვებს:ბუნებრივია ჩნდება კითხვა: მზად არიან ჩვენი მოსწავლეები ტექნოლოგიებთან და ციფრულ რესურსებთან სრულფასოვნად მუშაობისთვის? ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად ბუნებრივია, თქვენ განვიხილავთ სწავლების მეთოდებს, სტრატეგიებს, თუ როგორ ვასწავლოთ თქვენს მოსწავლეებს, როგორ ვავითარებთ ციფრულ სამყაროში გზის გაკვლევის უნარებს, უსაფრთხოების და პასუხისმგებლობის გრძნობას. ამ საკითხებზე იქნება საუბარი მოხსენებაში პრაქტიკული მაგალითების დემონსტრირებით.ასევე აქტივობებს მსმენელთა ჩართულობით ჯგუფებში (ერთი ინტერაქტიული აქტივობა 10 წუთი).სესიის დასასრული, შეჯამება 15 წუთი.

გამოყენებული ლიტერატურა

http://interactivesites.weebly.com/math.html

მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში

ციფრული წიგნიერების გზამკვლევის ავტორი

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს