სესიის დეტალური გვერდი

სესიის მომხსენებელი

ნინო ცანდიშვილი

სესიის თანამომხსენებელი

შოთა მურცხვალაძე

თემატური მიმართულება

სწავლა-სწავლება ციფრულ ეპოქაში

საგანი (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ყველა ,

სესიის თემა (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

1:1 ელექტრონული სწავლების სტრატეგია და დანერგვა , ელექტრონული ინსტრუმენტები/რესურსები , თანამედროვე ტენდენციები ტექნოლოგიებში , ინოვაციური სასწავლო გარემო ,

სამიზნე აუდიტორია (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლები , საბაზო საფეხურის მასწავლებლები , საშუალო საფეხურის მასწავლებლები , სკოლის ინფორმაციული მენეჯერები ,

სესიის ფორმატი

ლექცია

სწავლების საფეხური

დაწყებითი , საშუალო , საბაზო ,

სესიის სათაური

ოპერაციული სისტემა, როგორც სასწავლო გარემოს ნაწილი

სესიის მოკლე აღწერა

საქართველოს სკოლებში Windows ოპერაციული სისტემაა დანერგილი. მასწავლებლები და მოსწავლეები ყოველდღიურად მუშაობენ ამ კომოიუტერებთან, თუმცა დიდი ალბათობით ისინი სრულად ვერ იყენებენ იმ ფუნქციონალს, რომელიც წამყვან განათლების სისტემებში აქტიურად გამოიყენება სწავლის პროცესის გასამრავალფეროვნებლად. სესიის დროს წარმოდგენილი იქნება Microsoft-ის უახლესი Windows 10-ის შესაძლებლობები განათლების ინოვაციური მეთოდების დანერგვისთვის.

სესიის განსაკუთრებული გარემოებები

საკვანძო სიტყვები

ინოვაცია,ტექნოლოგიები,აპლიკაციები,Microsoft,Windows

ვებ-გვერდის მისამართი

ისტ სტანდარტი

რელევანტურია ყველა დონისთვის

სხვა საგნის სტანდარტი

რელევანტურია ყველა საგნისთვის

როგორ პასუხობს სესია კონკრეტული სტანდარტის შესრულებას

სესია წარმოადგენს გამჭოლი კომპეტენციების მიმოხილვას, იმ გარემოს აღწერას, რომელშიც ნებისმიერი ასაკის მოსწავლე და საგნის მასწავლებელი მუშაობს თავისი კონკრეტული სასწავლო მიზნების მისაღწევად.

გთხოვთ მონიშნეთ გრაფა, იმ შემთხვევაში თუ სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ფასიანი პროდუქცია/სერვისი

კი

ისტ უნარების დონე

წინარე ცოდნა

სამომხმარებლო ტექნოლოგიების საბაზო ცონდა

სესიის ხანგრძლივობა

საათნახევარი

სესიის გარემო

Windows ოპერაციული სისტემა

გსურთ გადავიღოთ სესია?

კი

ვირტუალური პრეზენტაცია

კი

ტექნიკური მოწყობილობა

დამატებითი მოწყობილობა საჭირო არ არის

სესიის შინაარსი

მიზანი და ამოცანები

სესიის მიზანია ოპერაციული სისტემის საგანმანატლებლო ჭრილში განხილვა და იმ ფუნქციონალის ახსნა, რომელიც მხარს უჭერს მოსწავლის გამოცდილების გამრავალფეროვნებას

სესიის მონახაზი

სესიის თემები თანმიმდევრობით: ზოგადი მიმოხილვა განათლებაში სხვადასხვა ოპერაციულილ სისტემის გამოყენების, მცირე ისტორიული რაკუსრსი, Windows 10-ის ფუნქციონალის ჩვენება, კონკრეტული სასწავლო სცენარების განხილვა, დამსწრეთა ინტერაქცია ტაბლეტთან. სესია გაგრძელდება საათნახევარი დისკუსიისა და კითხვა-პასუხის ჩათვლით

გამოყენებული ლიტერატურა

microsoft.com/education

მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში

ისტ პედაგოგი, ისტ ტრენერი, ინფორმაციული მენეჯერი, ინფორმაციული მენეჯერების ქსელის კოორდინატორი

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს