სესიის დეტალური გვერდი

სესიის მომხსენებელი

გიორგი ფოცხვერაშვილი

სესიის თანამომხსენებელი

თემატური მიმართულება

პროფესიული განვითარება

საგანი (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

სესიის თემა (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

სამიზნე აუდიტორია (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

სესიის ფორმატი

პრეზენტაცია

სწავლების საფეხური

სესიის სათაური

მასწავლებლის შეფასების ელექტრონული სისტემა

სესიის მოკლე აღწერა

სესიის განსაკუთრებული გარემოებები

საკვანძო სიტყვები

ვებ-გვერდის მისამართი

ისტ სტანდარტი

სხვა საგნის სტანდარტი

როგორ პასუხობს სესია კონკრეტული სტანდარტის შესრულებას

გთხოვთ მონიშნეთ გრაფა, იმ შემთხვევაში თუ სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ფასიანი პროდუქცია/სერვისი

არა

ისტ უნარების დონე

წინარე ცოდნა

სესიის ხანგრძლივობა

ერთი საათი

სესიის გარემო

გსურთ გადავიღოთ სესია?

არა

ვირტუალური პრეზენტაცია

კი

ტექნიკური მოწყობილობა

სესიის შინაარსი

მიზანი და ამოცანები

სესიის მონახაზი

პრეზენტაციაზე წარმოდგენილი იქნება მასწავლებლის შეფასების ელექტრონული სისტემა, რომელიც სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ იქნა შემუშავებული.

გამოყენებული ლიტერატურა

მასწავლებლის შეფასების ელექტრონული სისტემა შემუშავებულია განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ

მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს