სესიის დეტალური გვერდი

სესიის მომხსენებელი

ნინო ნანიტაშვილი

სესიის თანამომხსენებელი

თემატური მიმართულება

სწავლა-სწავლება ციფრულ ეპოქაში

საგანი (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ყველა ,

სესიის თემა (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ონლაინ პროფესიული განვითარება ,

სამიზნე აუდიტორია (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები ,

სესიის ფორმატი

ლექცია

სწავლების საფეხური

საბაზო ,

სესიის სათაური

Google-ის ტექნოლოგიების გამოყენება საგანმანათლებლო პროცესებში

სესიის მოკლე აღწერა

სესიის მანძილზე საუბარი იქნება Google-ის იმ ტექნოლოგიებზე, რომლებიც ამარტივებს და აუმჯობესებს სწავლა-სწავლების პროცესს.

სესიის განსაკუთრებული გარემოებები

საკვანძო სიტყვები

Google,თანამედროვე მიდგომები

ვებ-გვერდის მისამართი

ისტ სტანდარტი

სხვა საგნის სტანდარტი

როგორ პასუხობს სესია კონკრეტული სტანდარტის შესრულებას

გთხოვთ მონიშნეთ გრაფა, იმ შემთხვევაში თუ სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ფასიანი პროდუქცია/სერვისი

არა

ისტ უნარების დონე

წინარე ცოდნა

სესიის ხანგრძლივობა

ერთი საათი

სესიის გარემო

კომპიუტერული მოწყობილობა საჭირო არაა

გსურთ გადავიღოთ სესია?

კი

ვირტუალური პრეზენტაცია

კი

ტექნიკური მოწყობილობა

სესიის შინაარსი

მიზანი და ამოცანები

სესიის მიზანია მასწავლებლეს გაუღრმავოს ცოდნა და მისცეს დამატებითი უნარები Google-ის ტექნოლოგიების გამოყენებისათვის.

სესიის მონახაზი

ზოგადი მიმოხილვა, კონკრეტული პროდუქტების განხილვა, პრაქტიკული მაგალითები. სესია გაგრძელდება მაქსიმუმ 1 საათი.

გამოყენებული ლიტერატურა

Open source

მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში

მომხსენებელს აქვს მჭიდრო კავშირი თანამედროვე ტექნოლოგიებთან კერძოდ კი Google-თან.

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს